Tôi có thể chuyển nhượng cổ phiếu của mình ra khỏi app Anfin không?

Bạn KHÔNG thể chuyển nhượng các cổ phiếu đã mua ra khỏi ứng dụng Anfin. Bạn chỉ có thể giao dịch các cổ phiếu này trên nền tảng ứng dụng Anfin. Nếu bạn có nhu cầu thu hồi vốn, bạn có thể đặt lệnh bán các cổ phiếu này.