Tôi có thể xem số dư tài khoản của mình bằng cách nào?

xem số dư trên anfin