<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3257513757820642&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng này do CÔNG TY TNHH AF SERVICES (“Anfin hoặc “Chúng Tôi” hoặc “Công Ty”) ban hành và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 25 tháng 10 năm 2022 cho đến khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế khác bởi Anfin.

Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng này (“Điều Khoản”) này quy định các quyền và nghĩa vụ của Người Dùng khi truy cập, sử dụng Ứng Dụng của Anfin. Người Dùng có nghĩa vụ đọc kỹ tất cả   nội dung được nêu dưới đây nhằm nhận thức rõ quyền hạn và trách nhiệm của Người Dùng theo quy định của Anfin.

Mọi hành động đăng ký hoặc sử dụng Ứng Dụng Anfin xuất phát từ phía Người Dùng đều được xem là đồng ý với Điều Khoản này.

Mọi thắc mắc của Người Dùng liên quan đến Điều Khoản sẽ được Anfin tiếp nhận theo địa chỉ thư điện tử: hello@anfin.vn hoặc hình thức khác được Công Ty thông báo thông qua Ứng Dụng Anfin.

ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

Các thuật ngữ được sử dụng tại Điều Khoản này được thống nhất hiểu như sau:

1. “Ứng Dụng”: là gọi chung của Ứng Dụng tài chính trên điện thoại thông minh hoặc website, công nghệ thuộc quyền sở hữu của Công Ty TNHH Anfin mà thông qua đó Người Dùng sử dụng các Tính Năng do Anfin hoặc Đối Tác cung cấp.

2. “Tính Năng Anfin” hay “Tính Năng”: là bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tính năng nào được cung cấp bởi Anfin hoặc bởi bên thứ ba khác thông qua Anfin, Ứng Dụng Anfin.

3. “Người Dùng”: là bất kỳ cá nhân truy cập, sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của Ứng Dụng Anfin và/hoặc Tính Năng Anfin.

4. “Dữ Liệu Cá Nhân”: là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng Người Dùng hoặc dựa vào đó mà Người Dùng được xác định. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn như họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, sở thích cá nhân, địa chỉ email, hình ảnh Người Dùng, thông tin giấy tờ chứng minh nhân thân như Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, dữ liệu sinh trắc học, tình trạng hôn nhân, tôn giáo, thông tin sức khỏe, thông tin bảo hiểm, thu nhập, khẩu vị rủi ro, khẩu vị đầu tư, mục tiêu tích lũy, mục tiêu đầu tư.

5. “Đối Tác”: là các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường, chuyên cung cấp các sản phẩm dịch vụ thuộc các lĩnh vực kinh doanh được pháp luật cho phép và cung cấp tới Người Dùng thông qua Ứng Dụng.

6. “Sản Phẩm Anfin” hoặc “Sản Phẩm”: là các sản phẩm, dịch vụ do Anfin sáng tạo, cung cấp tới Người Dùng trên Ứng Dụng bằng việc ký kết Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh giữa Người Dùng và Anfin.

7. “Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác”: là các sản phẩm, dịch vụ mà Người Dùng được Anfin hỗ trợ tiếp cận trên Ứng Dụng Anfin và được cung cấp bởi bên thứ ba là các đối tác của Anfin. Việc Người Dùng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Khác trên Ứng Dụng Anfin sẽ tuân theo chính sách, thỏa thuận giao kết giữa Người Dùng và Đối Tác.

8. “Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh” hay “Hợp Đồng”: là hợp đồng giữa Anfin và Người Dùng để triển khai hoạt động hợp tác kinh doanh đối với Sản Phẩm Anfin phù hợp với nhu cầu của Người Dùng và phù hợp quy định pháp luật.

9. “Thời Gian Tạm Ngừng”: là khoảng thời gian tối đa Công Ty cho phép Tài Khoản Người Dùng không hoạt động và không có tiền hay tài sản mà không bị Công Ty đơn phương chấm dứt Hợp Đồng. Thời Gian Tạm Ngừng được công ty toàn quyền quyết định và công bố vào từng thời kỳ trên Ứng Dụng hoặc trang chủ chính thức.

10. “Doanh Nghiệp Bảo Hiểm”: là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật để kinh doanh và cung cấp sản phẩm bảo hiểm tới Người Dùng.
Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm và các văn bản liên quan (“Hợp Đồng Bảo Hiểm”): là sự thỏa thuận giữa Người Dùng và Doanh Nghiệp Bảo Hiểm, nhằm xác nhận việc tham gia, sử dụng sản phẩm bảo hiểm của Người Dùng và quyền hạn, nghĩa vụ của các bên.

11. “Tái Tục Bảo Hiểm”: là việc gia hạn Hợp Đồng Bảo Hiểm giữa Người Dùng và Doanh Nghiệp Bảo Hiểm trong trường hợp Hợp Đồng Bảo Hiểm của Người Dùng kết thúc thời hạn bảo hiểm.

12. “Thời Hạn Bảo Hiểm”: là khoảng thời gian có hiệu lực của Hợp Đồng Bảo Hiểm giữa Người Dùng và Doanh Nghiệp Bảo Hiểm và được ghi nhận tại Hợp Đồng Bảo Hiểm. Tại thời điểm có hiệu lực của Điều khoản này, Thời Hạn Bảo Hiểm của các sản phẩm bảo hiểm được hỗ trợ tiếp cận trên Ứng Dụng Anfin là 01 năm.

13. “Tổ Chức Bảo Hiểm”: bao gồm Doanh Nghiệp Bảo Hiểm, các chi nhánh, đại lý, bên môi giới và các bên được Doanh Nghiệp Bảo Hiểm ủy quyền hợp pháp để hỗ trợ cung cấp sản phẩm bảo hiểm tới Người Dùng.

14. “Văn Bản”: là bao gồm tất cả văn bản, tài liệu được tạo lập, trích dẫn trên Ứng Dụng Anfin, cho dù là tài liệu có xác định tác giả, các nội dung tìm kiếm có định hướng hay thông tin hướng dẫn.

15. "Giao Dịch” hoặc “Các Giao Dịch”: là các chức năng do Người Dùng hoặc Anfin thực hiện trên Ứng Dụng nhằm sử dụng và cung cấp các Tính Năng.

THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ ANFIN

1. Bằng việc truy cập, đăng ký, đăng nhập và/hoặc sử dụng Ứng Dụng Anfin, Người Dùng thừa nhận rằng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý, chịu sự ràng buộc bởi và cam kết tuân thủ toàn bộ Điều Khoản này và bất kỳ quy định nào liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng được Anfin ban hành và áp dụng tại từng thời điểm (nếu có).

2. Công Ty có thể cập nhật Điều Khoản này theo thời gian vì các lý do pháp lý hoặc theo chính sách nội bộ hoặc để đảm bảo việc vận hành an toàn của Ứng Dụng. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho Người Dùng thông qua tài khoản của Người Dùng tại Anfin, địa chỉ email mà Người Dùng đã cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên website chính thức của Công Ty. Những thay đổi này sẽ lập tức có hiệu lực áp dụng tại thời điểm Công Ty thông báo tới Người Dùng hoặc thời điểm khác theo thông báo của Công Ty.

3. Trường hợp không đồng ý với Điều Khoản này, Người Dùng vui lòng không truy cập và/hoặc sử dụng Ứng Dụng dưới bất kỳ hình thức nào vì việc tiếp tục sử dụng sẽ được hiểu rằng Người Dùng đồng ý bị ràng buộc bởi Điều Khoản.

TẠO HỒ SƠ NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN

Để bắt đầu truy cập và sử dụng các tính năng của Ứng Dụng Anfin, Người Dùng cần tạo một hồ sơ cá nhân trực tuyến trên Anfin (“Hồ Sơ Người Dùng Trực Tuyến”). Trường hợp Người Dùng lựa chọn việc tạo Hồ Sơ Người Dùng Trực Tuyến, Người Dùng đồng ý rằng:

1. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân Người  Dùng (“Thông Tin Định Danh”);

2. Duy trì và kịp thời cập nhật Thông Tin Định Danh của Người Dùng để đảm bảo thông tin luôn chính xác;

3. Mỗi Người Dùng chỉ duy trì một Hồ Sơ Người Dùng Trực Tuyến;

4. Không truy cập và sử dụng Hồ Sơ Người Dùng Trực Tuyến của Người Dùng khác;

5. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động và bảo mật của Hồ Sơ Người Dùng Trực Tuyến.

Anfin có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt hồ sơ Người Dùng trực tuyến và/hoặc từ chối việc sử dụng của Người Dùng đối với một số hoặc toàn bộ chức năng của Ứng Dụng trong trường hợp Người Dùng vi phạm điều khoản; hoặc Anfin có quyền tiến hành việc tạm ngưng hoặc chấm dứt đó vì lợi ích chung, sự lành mạnh và an toàn của những Người Dùng khác cùng sử dụng Ứng Dụng.

QUYỀN VÀ HẠN CHẾ CỦA NGƯỜI DÙNG

Điều khoản này cho phép Người Dùng, tùy theo khả năng của mình, sử dụng Ứng Dụng cho mục đích cá nhân của Người Dùng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Người Dùng không được:

1. Thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ thông báo nào về bản quyền và quyền sở hữu khác khỏi bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng;

2. Sử dụng Ứng Dụng phần mềm bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào (ví dụ: bots, mods, hacks và scripts) để điều chỉnh hoặc can thiệp hoạt động của Ứng Dụng vì lợi ích của chính mình hoặc bên thứ ba khác;

3. Sử dụng nội dung dưới hình thức: (a) đề xuất liên kết với bất kỳ sản phẩm, dịch  vụ hoặc thương hiệu nào khác; (b) có khả năng gây ra sự nhầm lẫn với Anfin hoặc Ứng Dụng; (c) gây ảnh hưởng có uy tín của Anfin; hoặc (d) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Anfin;

4. Xóa bỏ, tách rời hoặc làm thay đổi kỹ thuật đối với bất kỳ phần nào của Ứng Dụng hoặc sử dụng Ứng Dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích được cho phép bởi Anfin;

5. Sửa đổi, phát triển, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chức năng tương tự như Ứng Dụng hoặc các sản phẩm, dịch vụ phái sinh dựa trên Ứng Dụng;

6. Sử dụng bất kỳ phần nào của Ứng Dụng cho các mục đích thương mại trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn như: (a) bản quyền truy cập vào Ứng Dụng; hoặc (b) thiết lập quảng cáo, tài trợ hoặc quảng bá trong Ứng Dụng;

7. Ngăn chặn, phá hoại hoặc vô hiệu bất kỳ cách thức hoặc quy chế quản lý quyền bảo mật hoặc công nghệ nào trong Ứng Dụng;

8. Xâm nhập vào hệ thống phần cứng, phần mềm được sử dụng để vận hành Ứng Dụng;

9. Thực hiện hành vi, rõ ràng hoặc có nguy cơ, gây ra hoặc làm phát sinh các lỗi hoặc sự cố liên quan đến Ứng Dụng hoặc hệ thống phần cứng, phần mềm được sử dụng để vận hành Ứng Dụng; hoặc

10. Nỗ lực phá vỡ bất kỳ hạn chế nào liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng hoặc các hạn chế khác do Anfin quy định.

Bên cạnh đó, Người Dùng phải tuân thủ các quy định của pháp luật và nghĩa vụ quản lý hiện hành, bao gồm các luật và quy định có liên quan trong các lĩnh vực như: bản quyền, thương hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác, phỉ báng, vu khống, bôi nhọ, gian lận thương mại, quấy rối, xâm phạm quyền riêng tư, trách nhiệm bồi thường vi phạm ngoài hợp đồng, đồi trụy, lệch lạc và vi phạm bản quyền và thương hiệu. Việc vi phạm pháp luật có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự và/hoặc truy tố trách nhiệm hình sự và phải chịu hình phạt.

TÀI SẢN TRÍ TUỆ

1. Trừ khi pháp luật có quy định khác và/hoặc có thỏa thuận khác với Anfin, tất cả các nội dung trên Ứng Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng, các tập tin tải xuống và các tập tin khác là tài sản thuộc sở hữu của Anfin và được bảo hộ theo quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về bản quyền, nhãn hiệu và các tài sản trí tuệ khác. Người Dùng đồng ý và thừa nhận rằng Người Dùng không có quyền sở hữu cũng như bất kỳ quyền nào khác trong bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng, kể cả nội dung mà Người Dùng đã tạo ra hoặc gửi đến Ứng Dụng hoặc gửi trực tiếp cho Anfin.

2. Trường hợp Người Dùng cho rằng có bất kỳ yếu tố nào của Ứng Dụng vi phạm bản quyền của Người Dùng thì Người Dùng có thể gửi một thông báo vi phạm bản quyền đến Anfin về địa chỉ email hello@anfin.vn.

3. Các thông tin liên lạc, trao đổi, phản hồi và các dữ liệu khác được Người Dùng gửi, truyền tải đến Ứng Dụng (qua email hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác) là bảo mật và riêng tư. Tuy nhiên, trong giới hạn cần thiết cho việc vận hành, nâng cấp, cải tiến Ứng Dụng và cung cấp cho Người Dùng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, Người Dùng đồng ý việc Anfin được sử dụng, sao chép các thông tin và dữ liệu cần thiết, Anfin sẽ không xem xét hoặc bồi thường cho bất kỳ thông tin và dữ liệu nào (bao gồm nhưng không giới hạn đối với dữ liệu hoặc thông tin tài chính, kinh doanh, thương mại) được sử dụng, sao chép bởi Anfin trong trường hợp này.

4. Ý kiến, lời khuyên và tất cả các thông tin khác được thể hiện bởi bất kỳ bên thứ ba nào trên Ứng Dụng đều là quan điểm riêng của bên thứ ba đó mà không phải của Anfin. Trong mọi trường hợp, Anfin sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định nào được đưa ra dựa trên ý kiến, lời khuyên hoặc thông tin đó.

5. Bất kỳ lỗi hoặc sự cố nào liên quan đến Ứng Dụng Anfin mà Người Dùng phát hiện cần được báo cáo một cách bảo mật đến Anfin để Anfin có thể giải quyết trong thời gian nhanh nhất có thể.

CHUẨN MỰC ỨNG XỬ

1. Người Dùng không được đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ dữ liệu, thông tin nào đến Ứng Dụng mà có thể: (a) can thiệp vào việc sử dụng Ứng Dụng của bất kỳ Người Dùng nào khác; (b) bị xem là lạm dụng, bất hợp pháp, khiếm nhã, đồi trụy, gây xúc phạm hoặc đe dọa người khác dưới bất kỳ hình thức nào; (c) dụ dỗ hành vi vi phạm pháp luật; (d) vi phạm bản quyền hoặc quyền tài sản của bất  kỳ người nào khác; (e) can thiệp vào sự riêng tư của bất kỳ người nào khác; (f) chứa virus hoặc bất kỳ yếu tố gây hại nào khác; hoặc (g) chứa các nội dung sai trái hoặc gây nhầm lẫn về sự thật hoặc nguồn gốc của dữ liệu, thông tin.

2. Mặc dù Anfin có thể thường xuyên theo dõi và/hoặc rà soát các dữ liệu, thông tin đăng tải, truyền tải và các nội dung tương tự khác trên Ứng Dụng, nhưng Anfin không có nghĩa vụ phải thực hiện điều đó và cũng không chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh liên quan đến nội dung dữ liệu, thông tin đó. Anfin có thể  thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa bất kỳ nội dung dữ liệu, thông tin nào mà Anfin cho rằng bất hợp pháp, lệch lạc, đồi trụy, gây xúc phạm hoặc vi phạm quy định của Anfin. Anfin sẽ phối hợp tối đa với cơ quan có thẩm quyền để cung cấp thông tin của người đã đăng tải các dữ liệu, thông tin đó.

SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CỦA ĐỐI TÁC/BÊN THỨ BA

Ứng Dụng có thể liên kết với các trang điện tử, sản phẩm, dịch vụ và dữ liệu của đối tác/bên thứ ba mà Anfin không sở hữu hoặc không kiểm soát. Anfin không chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang thông tin do đối tác/bên thứ ba vận hành, bao gồm nội dung trên trang thông tin do đối tác/bên thứ ba vận hành có liên kết với Ứng Dụng theo sự chấp thuận của Anfin. Hơn nữa, Anfin không có trách nhiệm duy trì bất kỳ dữ liệu nào được tham chiếu đến một trang thông tin khác và không đảm bảo cho trang thông tin đó trong trường hợp này.

CẬP NHẬT VÀ CHẤM DỨT SỬ DỤNG

1. Anfin có thể, tại bất kỳ thời điểm nào, điều chỉnh và cập nhật bất kỳ phần nào của Ứng Dụng. Người Dùng đồng ý tiếp nhận và sử dụng các phiên bản điều chỉnh và cập nhật đó để tiếp tục sử dụng Ứng Dụng.

2. Người Dùng cũng chấp nhận rằng tất cả hoặc một phần của Ứng Dụng có thể gặp sự cố kỹ thuật dẫn đến việc sử dụng Ứng Dụng bị tạm thời gián đoạn và đồng ý rằng tùy theo quyết định của mình, Anfin có thể chấm dứt tất cả hoặc một phần của Ứng Dụng. Người Dùng đồng ý rằng Người Dùng sẽ không có bất kỳ cơ sở nào để khiếu nại Anfin kể cả trong trường hợp không thể truy cập tất cả hoặc một phần của Ứng Dụng.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

1. Ứng Dụng và tất cả các nội dung của Ứng Dụng không được xem dưới bất kỳ hình thức nào, mặc dù rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đảm bảo về quyền hạn hoặc ngụ ý đảm bảo về tính thương mại hoặc sự phù hợp cho mục đích cụ thể nào. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng, Người Dùng thừa nhận rằng việc sử dụng Ứng Dụng của Người Dùng là rủi ro của riêng Người Dùng. Người Dùng thừa nhận tự chịu trách nhiệm đối với các chi phí liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng, các rủi ro liên quan đến việc đầu tư của mình thông qua Ứng Dụng và Anfin sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng và việc đầu tư của Người Dùng.

2. Người Dùng thừa nhận rằng trường hợp Anfin cho rằng Người Dùng có thể vi phạm Điều Khoản này, Anfin có thể thực hiện các biện pháp mà Anfin cho rằng hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn tạm ngưng hoặc chấm dứt việc truy cập và sử dụng Ứng Dụng của Người Dùng. Người Dùng thừa nhận rằng nếu xảy ra, Người Dùng sẽ không nhận được bất kỳ bồi hoàn hoặc bồi thường nào đối với các vấn đề phát sinh tại thời điểm tạm ngưng hoặc chấm dứt (nếu có).

3. Người Dùng thừa nhận rằng các quy định miễn trừ trách nhiệm nêu trên là một điều kiện để Anfin cung cấp Ứng Dụng cho Người Dùng. Nếu không có quy định miễn trừ trách nhiệm đó thì Anfin sẽ không và không thể cung cấp Ứng Dụng cho Người Dùng.

BỒI THƯỜNG

1. Người Dùng đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho Anfin không bị tổn hại đối với bất kỳ và tất cả trách nhiệm và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn phí và chi phí luật sư) phát sinh bởi khiếu nại liên quan đến việc vi phạm Điều Khoản của Người Dùng. Người Dùng sẽ hợp tác tối đa khi có yêu cầu hợp lý để bảo vệ Anfin trước khiếu nại đó.

2. Anfin bảo lưu quyền, với chi phí riêng của mình, thừa nhận rằng việc bảo vệ và kiểm soát các vấn đề về bồi thường là của riêng Anfin và Người Dùng sẽ không tự mình giải quyết bất kỳ vấn đề nào nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Anfin.