Anfin có đưa lời khuyên giúp người dùng ra quyết định đầu tư không?

Anfin KHÔNG can thiệp và KHÔNG cung cấp các lời khuyên, khuyến nghị, gợi ý về quyết định đầu tư của người dùng bao gồm nhưng không giới hạn việc chọn mã nào, nên mua vào, nắm giữ hay bán ra. Anfin chỉ cung cấp các thông tin khách quan về thị trường, các kiến thức đầu tư chứng khoán và quản trị tài chính cá nhân, được các chuyên gia của Anfin tổng hợp và soạn thảo căn cứ vào các lý thuyết đầu tư nổi tiếng trên thế giới.