Đầu tư với Anfin có được đảm bảo lợi nhuận không?

Anfin KHÔNG đảm bảo mức lợi nhuận đầu tư. Người dùng tự ra quyết định đầu tư để hạn chế rủi ro và đạt được mức lợi nhuận mong muốn.