Cổ phiếu phân đoạn là gì?

Cổ phiếu phân đoạn (Fractional shares) hay cổ phiếu lẻ là một phần nhỏ của cổ phiếu đầy đủ. Nói một cách dễ hiểu là với cổ phiếu phân đoạn, nhà đầu tư có thể giao dịch cổ phiếu với số lượng nhỏ hơn 1.

Ví dụ, nếu một công ty phát hành 100 cổ phiếu, bạn mua 1 cổ phiếu, bạn sở hữu 1/100 tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Nhưng với cổ phiếu phân đoạn, bạn không nhất thiết phải mua trọn vẹn 1 cổ phiếu. Bạn có thể mua 1/2 cổ phiếu hoặc 1/5 cổ phiếu, và sở hữu 0,5% hoặc 0,2% của tất cả cổ phiếu đang lưu hành.

Với sản phẩm cổ phiếu phân đoạn, bạn có thể tham gia giao dịch cổ phiếu với số vốn bất kỳ và mua một phần nhỏ các cổ phiếu của các công ty lớn, mà trước đây bạn từng nghĩ là phải có số vốn lớn mới sở hữu được.