Người dùng có quyền sở hữu như thế nào cổ phiếu phân đoạn khi giao dịch với Anfin?

Quyền người dùng được hưởng khi sở hữu cổ phiếu phân đoạn với Anfin

  • Toàn quyền định đoạt việc giữ lại hay bán ra cổ phiếu đó. Nếu người dùng muốn bán ra cổ phiếu để thu tiền về, người dùng có thể bán lại bất kỳ lúc nào theo giá thị trường, lệnh sẽ được khớp vào giờ giao dịch của thị trường chứng khoán. 
  • Quyền lợi cổ đông: nhận cổ tức tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận cổ phiếu thưởng, đăng ký quyền mua theo đúng tỷ lệ công ty phát hành công bố nếu người dùng đang sở hữu cổ phiếu vào ngày chốt các quyền này. Ngày chốt quyền do công ty phát hành công bố

Quyền người dùng không được hưởng khi sở hữu cổ phiếu phân đoạn với Anfin

  • Quyền biểu quyết bầu đại hội cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông. Hiện nay hệ thống của Anfin chưa hỗ trợ tính năng này với cổ phiếu phân đoạn
  • Quyền chuyển nhượng cổ phiếu sang cho người khác hoặc công ty chứng khoán khác. Hiện nay với cổ phiếu phân đoạn, Anfin chưa hỗ trợ nghiệp vụ chuyển nhượng cổ phiếu sang cho người khác hoặc công ty chứng khoán khác. Nếu người dùng muốn rút tiền, người dùng có thể bán lại cổ phiếu trên app Anfin và thu tiền về.
  • Quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Nếu người dùng nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm dựa vào số lượng cổ phiếu chốt vào ngày cuối cùng chốt danh sách hưởng quyền, người dùng chỉ có 2 lựa chọn, thực hiện quyền này bằng cách nộp tiền ký quỹ mua cổ phiếu, hoặc không thực hiện quyền này. Hiện nay Anfin chưa hỗ trợ nghiệp vụ chuyển nhượng quyền mua