Anfin thực hiện lưu ký cổ phiếu phân đoạn như thế nào?

Với mô hình kinh doanh dành cho cổ phiếu phân đoạn, Anfin đứng tên thay cho người dùng khi lưu ký cổ phiếu. Anfin thực hiện giao dịch mua, bán chứng khoán trên tài khoản chứng khoán của Anfin mở tại Công ty CP Chứng khoán VNDirect.