Anfin kiếm tiền như thế nào?

Anfin kiếm tiền từ phí tính trên mỗi giao dịch mà người dùng thực hiện.