Cổ tức là gì? Khi nào tôi nhận được cổ tức?

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế của công ty cổ phần dành trả cho các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu của công ty. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty. Khi công ty tạo ra lợi nhuận, một phần lợi nhuận sẽ được sử dụng để tái đầu tư vào hoạt động kinh doanh gọi là lợi nhuận giữ lại, phần lợi nhuận còn lại được chi trả cho các cổ đông gọi là cổ tức. Việc chia cổ tức sẽ tùy thuộc vào công ty phát hành, đặc biệt có những cổ phiếu sẽ không chia cổ tức. 

Để được nhận cổ tức của các công ty có chi trả cổ tức, bạn cần nắm giữ cổ phiếu trước hai mốc thời gian sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà nhà đầu tư mua cổ phiếu sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.
  • Ngày đăng ký cuối cùng là ngày Trung tâm lưu ký chốt danh sách khách hàng sở hữu cổ phiếu để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu có tên trong danh sách, người sở hữu cổ phiếu sẽ có quyền nhận cổ tức, hoặc các quyền lợi cổ đông khác như quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày làm việc (từ thứ Hai đến thứ Sáu) liền trước ngày đăng ký cuối cùng. Theo quy định chu kỳ thanh toán T+2 hiện tại, khi mua cổ phiếu, hai ngày sau bạn mới sở hữu cổ phiếu. Do đó, nếu bạn mua cổ phiếu vào ngày giao dịch trước ngày đăng ký cuối cùng, bạn sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông.

Khi bạn được hưởng cổ tức, Anfin sẽ có thông báo đến bạn qua email về việc chi trả cổ tức cụ thể.