Việc gì sẽ xảy ra nếu Anfin đóng cửa?

Trước hết, xin lưu ý rằng: tài sản của người dùng và tài sản của Anfin được quản lý trong các tài khoản ngân hàng riêng biệt. Tài sản của người dùng chỉ được sử dụng với mục đích đầu tư vào các cổ phiếu và sản phẩm tài chính mà người dùng đã lựa chọn trên ứng dụng của Anfin. Nếu hoạt động kinh doanh của Anfin không đáp ứng được các yêu cầu về khả năng thanh toán, Anfin sẽ thông báo cụ thể và kịp thời cho người dùng. Khi đó, người dùng có quyền bán lại toàn bộ danh mục cổ phiếu đang nắm giữ và rút ra toàn bộ tài sản của mình. 

Nếu người dùng không xử lý tài sản của mình khi hết hạn thông báo, Anfin sẽ thanh lý tài sản theo giá trị thị trường và hoàn trả lại tài sản đó cho người dùng, số liệu căn cứ vào thống kê tài sản người dùng trên ứng dụng Anfin tại thời điểm Anfin thanh lý tài sản.

Bạn có thể tham khảo Hợp đồng điện tử giữa Anfin và người dùng để hiểu rõ hơn việc vận hành và tính pháp lý của việc đầu tư với Anfin.