Thỏa thuận hợp tác

Bằng việc nhấn nút đăng ký, hoàn tất thủ tục xác thực tài khoản và nhấn nút “Tôi đồng ý” trên Ứng dụng Anfin – Đầu tư chứng khoán, người dùng cam kết và xác nhận rằng mình đã đọc hiểu một cách cẩn trọng và rõ ràng, đồng ý trên cơ sử tự nguyện cùng Anfin xác lập toàn bộ điều khoản của Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới đây.

 

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH này (“Hợp Đồng”) được ký vào ngày Người dùng hoàn tất thủ tục xác thực tài khoản và nhấn nút “Tôi đồng ý” trên Phần mềm Anfin, giữa và bởi:

BÊN A : CÔNG TY TNHH ANFIN
Đai diện  : Ông Trần Thiên Phước Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ  : Số 87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số thuế : 0316874396
(Sau đây gọi là “Công ty”)    
     

BÊN B : [*]    
CMND/ CCCD/ Hộ chiếu : [*] Ngày cấp : [*] Nơi cấp : [*]
Quốc tịch : Việt Nam    
Giới tính : [*]    
Địa chỉ thường trú : [*]    
Số điện thoại : [*]    
Mã số thuế (nếu có) : [*]    
(Sau đây gọi là “Người dùng”)        

Bên ABên B được được gọi chung là “Các Bên”.

XÉT THẤY

A. Người Dùng xác nhận đã đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng được đăng tải trên Phần Mềm Anfin và của Công Ty đồng thời cam kết tuân thủ theo các quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng;

B. Người Dùng có nguồn tiền hợp pháp và có nhu cầu đầu tư vào các Sản Phẩm Tài Chính từ nguồn tiền này;

C. Công Ty có Hệ Thống Phần Mềm để trợ giúp cho Người Dùng thực hiện việc tích lũy, đầu tư vào các Sản phẩm tài chính;

D. Người Dùng mong muốn đầu tư vào các Sản phẩm tài chính thông qua việc Hợp tác kinh doanh với Công ty nhằm mục đích sinh lợi nhuận, và Công ty đồng ý Hợp tác kinh doanh với Người Dùng để thực hiện các giao dịch liên quan đến các Sản phẩm tài chính;

E. Địa điểm thực hiện Hợp tác kinh doanh: trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam;

F.Các Bên chấp thuận và đồng ý rằng nội dung của Hợp đồng này sẽ được lập ra dưới hình thức một hợp đồng điện tử và việc Người Dùng đồng ý bắt đầu quy trình đăng ký bằng cách nhấp vào nút đăng ký, hoàn tất thủ tục xác thực tài khoản và nhấn nút “Tôi đồng ý” trên Phần Mềm Anfin đồng nghĩa với việc Người Dùng xác nhận Hợp đồng điện tử sẽ được tạo lập, các điều khoản, điều kiện của Hợp đồng điện tử có giá trị pháp lý, ràng buộc và có hiệu lực thi hành.

DO ĐÓ, Các Bên thỏa thuận ký kết Hợp Đồng theo các điều kiện và điều khoản sau:

Các tiêu đề trong hợp đồng này chỉ dùng cho mục đích tham khảo và sẽ không làm ảnh hưởng đến việc diễn giải hoặc giải thích Hợp Đồng này.

Điều 1. Định nghĩa

1.1 Bên A/ Công Ty/ Anfin: là Công ty TNHH Anfin, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0316874396 do Sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.

1.2 Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng: là các quy định của Công ty đối với Người Dùng khi sử dụng các Tính năng trên Phần mềm Anfin được đăng tải trên Trang chủ chính thức của Công ty.

1.3 Form Hỗ Trợ: Là mẫu biểu được thiết kế trên Phần mềm Anfin nhằm trợ giúp Người Dùng gửi những yêu cầu về hỗ trợ và thắc mắc tới Công ty.

1.4 Hai bên/ Các bên: là Bên A và Bên B.

1.5 Hệ thống phần mềm: là tập hợp bao gồm nhưng không giới hạn các Ứng dụng, website, các chương trình phần mềm, cơ sở dữ liệu của Công ty để Công ty (i) thực hiện quy định của Hợp đồng hợp tác kinh doanh này; (ii) Quản trị hệ thống thông tin và (iii) Cung cấp các Tính năng khác cho Người dùng.

1.6 Hợp Đồng/ Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh: là Hợp đồng hợp tác kinh doanh này giữa Công ty và Người Dùng thỏa thuận và thực hiện các nội dung tại Hợp đồng này

1.7 Một Bên/ Mỗi Bên/ Bên Kia: là Bên A hoặc Bên B tuỳ thuộc vào ngữ cảnh

1.8 Người Dùng/ Bên B: là cá nhân đăng ký tài khoản trên Phần mềm Anfin để tham gia Hợp Tác Kinh Doanh trên Phần mềm Anfin tương ứng với mã UID và giao kết Hợp đồng này.

1.9 Người Dùng Khác: là cá nhân đăng ký tài khoản trên Phần mềm Anfin nhưng có mã UID khác với mã UID của Người Dùng

1.10 Pháp luật: là pháp luật hiện hành của Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn ở các luật, bộ luật, nghị định, thông tư, quyết định, ... có hiệu lực do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ban hành tùy từng thời điểm.

1.11 Phí: là các loại phí/lệ phí/chi phí khác mà Người Dùng đồng ý sử dụng và cho phép Công ty sử dụng từ Vốn hợp tác kinh doanh để thanh toán như được quy định tại Điều 6 Hợp đồng này.

1.12 Quyền Đăng Nhập Hệ Thống Phần Mềm Tương Ứng Với UID: là các quyền truy cập vào Phần mềm Anfin tương ứng với 01 UID để thực hiện việc tích lũy, đầu tư hoặc sử dụng các Tính năng khác do Công ty cung cấp trên Phần mềm Anfin.

1.13 Rút Tiền: là việc Người Dùng rút toàn bộ hoặc một phần trong tổng tài sản của Người Dùng (bao gồm Số Tiền Góp Vốn/ Vốn Hợp Tác Kinh Doanh , tiền lãi, lợi nhuận khác, v…v) đã nạp vào và/hay có trong Tài Khoản Người Dùng về Tài Khoản Ngân Hàng Của Người Dùng.

1.14 Sản Phẩm Tài Chính: là cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ theo hoạt động của Anfin tùy từng thời điểm. Danh sách các Sản Phẩm Tài Chính do Công ty toàn quyền quyết định, được đăng tải và cập nhật trên Phần Mềm Anfin của Công ty.

1.15 Số Tiền Góp Vốn /Vốn Hợp Tác Kinh Doanh: là tổng số tiền Người Dùng góp vốn vào Hợp Đồng này dưới hình thức Người Dùng chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng hoặc bất kỳ hình thức nào theo yêu cầu của Người Dùng theo sự hướng dẫn và đồng ý của Anfin.

1.16 Sự Kiện Bất Khả Kháng: là bất kỳ sự kiện hoặc trường hợp nào nằm ngoài khả năng kiểm soát của các Bên hoặc các Bên không thể dự liệu một cách hợp lý trước khi ký kết hoặc trong thời gian triển khai thực hiện Hợp đồng này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các sự kiện sau đây: dịch bệnh, hỏa hoạn, bão, lũ lụt, động đất hoặc thiên tai khác, bạo loạn, khủng bố, cháy nổ nghiêm trọng, chiến tranh, bạo động dân sự, chính biến, các quyết định, chỉ thị của cơ quan nhà nước liên quan đến dịch bệnh COVID-19, thay đổi của pháp luật và chính sách của nhà nước.

1.17 Tài Khoản Giao Dịch Sản Phẩm Tài Chính: là Tài khoản Công ty mở tại Công ty chứng khoán hoặc Công ty quản lý quỹ hoặc một bên thứ ba khác đủ năng lực cung ứng dịch vụ mở tài khoản để thực hiện giao dịch, đầu tư các Sản Phẩm Tài Chính.

1.18 Tài Khoản Ngân Hàng Của Người Dùng: là tài khoản thanh toán được Người Dùng đăng ký và mở tại Ngân hàng thương mại Việt Nam hoặc Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, hoặc tài khoản ví điện tử được Người Dùng đăng ký và mở tại tổ chức tính dụng đủ năng lực mở ví điện tử, hoặc tài khoản thanh toán khác mà Phần Mềm Anfin chấp nhận liên kết tuỳ từng thời điểm để Rút tiền. Mỗi một Người Dùng được phép đăng ký 01 hoặc nhiều Tài khoản Ngân hàng của Người Dùng theo quy định của Anfin tùy từng thời kỳ trên hệ thống.

1.19 Thu Hồi Vốn Hợp Tác Kinh Doanh là việc Người Dùng bán lại toàn bộ Sản Phẩm Tài Chính của mình và thu hồi toàn bộ tiền bán và tiền mặt có trong Tài Khoản Người Dùng về Tài Khoản Ngân Hàng Của Người Dùng.

1.20 Tài Khoản Người Dùng: là tài khoản của Người Dùng được đăng ký trên Phần mềm Anfin tương ứng với một UID.

1.21 Tài Khoản Tiền Kinh Doanh: là tài khoản thanh toán của Công Ty và được Công Ty mở tại các Ngân hàng thương mại để nhận Số Tiền Góp Vốn /Vốn Hợp Tác Kinh Doanh theo Hợp Tác Kinh Doanh từ Người Dùng.

1.22 Thời Gian Ngủ Đông: là khoảng thời gian tối đa Công ty cho phép Tài khoản Người Dùng không hoạt động và không có tiền hay tài sản, mà không bị Công Ty đơn phương chấm dứt Hợp Đồng, được Công Ty toàn quyền quyết định và công bố vào từng thời kỳ trên Trang chủ chính thức.

1.23 Thuế TNCN: là khoản thuế được quy định tại Khoản 1 Điều 7 Hợp Đồng này.

1.24 Tính Năng: là các sản phẩm, dịch vụ, tính năng được Anfin/bên thứ ba cung cấp tới Người Dùng thông qua Phần mềm Anfin, bao gồm nhưng không giới hạn tại Sản phầm tài chính và các sản phẩm, tính năng khác được Anfin hoặc bên thứ ba cung cấp tới Người Dùng phát sinh từng thời kỳ.

1.25 Phần Mềm Anfin có nghĩa là ứng dụng, phần mềm và công nghệ của Anfin mà thông qua đó Người Dùng sử dụng các Tính năng do Anfin cung cấp. Các đường link để Người Dùng có thể download hoặc sử dụng Phần Mềm Anfin được công bố chính thức trên website của Công ty.

1.26 UID/ User ID/ Mã Người Dùng: là mã do Công ty cung cấp cho mỗi Người Dùng để định danh Người Dùng và định danh Tài khoản Người Dùng.

1.27 Website/ Trang Chủ/ Trang Chủ Chính Thức, là website có địa chỉ tên miền là https://www.anfin.vn/

1.28 Các đề mục sử dụng trong Hợp đồng này chỉ để tiện theo dõi, không làm ảnh hưởng đến các điều khoản của Hợp đồng.

Điều 2. Nội dung hợp tác kinh doanh

2.1 Người Dùng thực hiện đăng ký Tài Khoản Người Dùng và thực hiện góp vốn vào Tài Khoản Tiền Kinh Doanh theo Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh. Số Tiền Góp Vốn /Vốn Hợp Tác Kinh Doanh này sẽ sử đầu tư vào các Sản Phẩm Tài Chính theo yêu cầu của Người Dùng trên nên tảng Phần Mềm Anfin.

2.2 Công ty bằng các kiến thức, kinh nghiệm và bí quyết của mình sẽ thiết lập các Danh sách Sản Phẩm Tài Chính để hỗ trợ Người Dùng ra quyết định đầu tư.

2.3 Người Dùng thực hiện toàn bộ thao tác liên quan đến Hợp Tác Kinh Doanh trên hoặc thông qua Phần Mềm Anfin, theo đúng và phù hợp với chỉ dẫn của Công Ty tại từng thời điểm được công bố trên Phần Mềm Anfin hoặc Website, hoặc thông báo vào hòm thư điện tử đã đăng ký của Người Dùng.

2.4 Người Dùng có quyền tự do lựa chọn Sản Phẩm Tài Chính được cung cấp trên Phần Mềm Anfin. Công ty có nghĩa vụ đảm bảo giao dịch Sản Phẩm Tài Chính theo đúng yêu cầu của Người Dùng.

2.5 Người Dùng đồng ý giao kết vô điều kiện và cam kết không huỷ ngang việc uỷ quyền cho Công Ty được toàn quyền quản lý, sử dụng Số Tiền Góp Vốn để kinh doanh, đầu tư vào các Sản Phẩm Tài Chính theo yêu cầu của Người Dùng thông qua Tài Khoản Tiền Kinh Doanh.

2.6 Người Dùng và Công Ty đồng ý và thống nhất Công Ty sẽ là đại diện duy nhất của các bên trong quan hệ hợp tác kinh doanh này có trách nhiệm thực hiện đầu tư vào và đứng tên sở hữu, quản lý với Sản Phẩm Tài Chính do Người Dùng yêu cầu đầu tư.

2.7 Trên cơ sở Người Dùng tuân thủ các quy định của Hợp Đồng này và các thỏa thuận khác với Công Ty, khi Người Dùng có yêu cầu Rút Tiền Vốn hợp tác kinh doanh và thực hiện đúng các quy trình, quy định về Rút Tiền Vốn của Công Ty, Công ty sẽ chuyển tiền vào Tài khoản Ngân hàng của Người Dùng.

2.8 Để phục vụ Hợp tác kinh doanh, Công ty có toàn quyền quyết định sử dụng một số Tính năng, công việc hay thông tin có tính Phí trên Phần Mềm Anfin của Công Ty hoặc của bên thứ ba hợp lý.

Điều 3. Đóng góp

3.1 Đóng góp của các Bên vào Hợp tác kinh doanh:

(a) Người Dùng góp tài sản bằng tiền mặt vào Tài Khoản Tiền Kinh Doanh của Công Ty bằng cách chuyển khoản trực tiếp hoặc chuyển tiền thông qua Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ hoặc bằng các hình thức khác được Công ty chấp nhận. Phí phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển tiền góp vốn vào Tài Khoản Tiền Kinh Doanh sẽ do Người Dùng chịu; và

(b) Công Ty đóng góp (i) Quyền đăng nhập Hệ Thống Phần Mềm tương ứng với UID và hoạt động xử lý các lệnh từ Người Dùng, (ii) kiến thức, kinh nghiệm và bí quyết của mình để thiết lập các Danh sách Sản Phẩm Tài Chính, (iii) công sức chọn lựa, liên lạc và làm việc với các bên thứ ba phục vụ cho Hợp Tác Kinh Doanh. Để làm rõ thêm, việc đóng góp Quyền đăng nhập Hệ Thống Phần Mềm tương ứng với UID của Công ty không đồng nghĩa với việc Người Dùng sẽ được sử dụng các Tính năng trên Hệ Thống Phần Mềm mà không phải trả Phí. Công ty vẫn có quyền thu các Phí phát sinh từ việc sử dụng các Tính năng trên Hệ Thống Phần Mềm.

(c) Các Sản Phẩm Tài Chính sẽ được Công ty đứng tên sở hữu, quản lý, tuy nhiên Người Dùng vẫn là người hưởng lợi duy nhất đối với các Sản Phẩm Tài Chính mà Người Dùng yêu cầu và thống nhất đầu tư. Công Ty có quyền áp dụng bù trừ/cấn trừ Sản Phẩm Tài Chính giữa Người Dùng và Người Dùng khác hoặc các nghiệp vụ khác để phục vụ việc Hợp Tác Kinh Doanh và phù hợp với các quyết định đầu tư hợp lệ của Người Dùng;

(d) Tất cả các tài sản của Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn ở tài sản hữu hình và tài sản vô hình như quyền sở hữu công nghệ, bí mật kinh doanh, quyền sở hữu trí tuệ, ... thuộc quyền sở hữu riêng của Công Ty và không nằm trong tài sản Hợp Tác Kinh Doanh hay tài sản chung với Người Dùng.

Điều 4. Thời gian hợp tác
Thời gian hợp tác được tính từ thời điểm Người dùng đăng ký Tài khoản Người dùng tại trang chủ chính thức hoặc đăng ký tài khoản trên Phần mềm Anfin cho tới thời điểm xảy ra các trường hợp như được quy định tại Điều 11 Hợp đồng này.

Điều 5. Phân chia Doanh thu và lãi/lỗ
Đối với mỗi Tài khoản Người dùng, tại thời điểm Người dùng Rút tiền, sau khi đã trừ đi (i) các chi phí liên quan đến Phí để phục vụ Hợp tác kinh doanh, và (ii) Thuế TNCN tương ứng liên quan đến thu nhập từ Hợp tác kinh doanh, Người dùng sẽ được nhận toàn bộ doanh thu và lãi/lỗ còn lại.

Điều 6. Phí
Người Dùng đồng ý cho phép và giao cho Công Ty toàn quyền sử dụng Vốn Hợp Tác Kinh Doanh để thanh toán các Phí liên quan phát sinh và/hoặc phục vụ cho Hợp tác kinh doanh, bao gồm cả Phí cho các Tính năng, dịch vụ, công việc, thông tin được cung cấp trên Phần Mềm Anfin do Công ty toàn quyền quyết định và có thông báo trước tới Người Dùng. Các khoản Phí và mức Phí sẽ do Công ty toàn quyền quyết định và công bố tại từng thời kỳ trên Trang chủ chính thức.

Điều 7. Nghĩa vụ thuế

7.1 Công Ty thực hiện khấu trừ một phần tiền mà Công Ty cho rằng là hợp lý và phù hợp với quy định pháp luật trước khi phân bổ doanh thu và lãi/lỗ cho Người Dùng để thực hiện đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của Người Dùng.

7.2 Thuế TNCN của Người Dùng sẽ do Công Ty chịu trách nhiệm kê khai, đóng thay cho Người Dùng.

7.3 Công Ty sẽ áp dụng các mức thuế và hình thức kê khai thuế TNCN mà Công Ty cho rằng tương đồng và phù hợp nhất. Nếu có các hướng dẫn cụ thể của các Cơ quan nhà nước liên quan đến mức thuế TNCN, Công Ty sẽ thực hiện truy thu hoặc hoàn trả tiền thuế đã thu thiếu hoặc thừa (nếu có) cho Người Dùng.

7.4 Nghĩa vụ thuế của Công Ty sẽ do Công Ty tự kê khai và chịu trách nhiệm.

Điều 8. Nguyên tắc thu chi

8.1 Mọi khoản thu chi cho hoạt động Hợp Tác Kinh Doanh đều phải được ghi chép rõ ràng, đầy đủ và chính xác trên Tài Khoản Người Dùng và Hệ Thống Phần Mềm.

8.2 Doanh thu phát sinh có thể xảy ra và xảy ra bởi các trường hợp sau đây:

(a) Lãi được phát sinh từ Sản phẩm tài chính.

(b) Các khoản thu nhập khác.

8.3 Trong trường hợp có doanh thu phát sinh, Công ty sẽ có trách nhiệm hạch toán vào Tài khoản Người dùng.

8.4 Chi phí phát sinh có thể xảy ra và xảy ra bởi các trường hợp sau đây:

(a) Các khoản phí được quy định tại Điều 6 Hợp đồng này;

(b) Lỗ vì kết quả hoạt động từ các Sản phẩm tài chính;

(c) Chi phí khác.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Công Ty

9.1 Quyền của Công ty:

(a) Được thu các loại Phí theo quy định tại Điều 6 Hợp đồng này;

(b) Theo như đánh giá rủi ro của Công ty, căn cứ theo biến động thị trường, bản chất của sản phẩm Hợp Tác Kinh Doanh dự kiến triển khai, Công ty có thể có những loại trừ, hạn chế phù hợp với đối tượng Người dùng có thể tham gia Hợp Tác Kinh Doanh với các sản phẩm cụ thể. Những hạn chế, chính sách chi tiết sẽ được thông báo tới Người dùng trước khi triển khai sản phẩm Hợp Tác Kinh Doanh.

(c) Được quyền từ chối tham gia Hợp Tác Kinh Doanh với Người dùng nếu Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này và/hoặc Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng và/hoặc thỏa thuận khác với Công ty;

(d) Được toàn quyền quyết định các vấn đề, bao gồm nhưng không giới hạn về Đơn vị cung cấp dịch vụ thu hộ, Đơn vị cung cấp dịch vụ chi hộ, Tài khoản giao dịch Sản phẩm tài chính, Tài khoản tiền kinh doanh của Công ty, Danh mục Sản phẩm tài chính, Phí … nhằm mục tiêu phục vụ cho hoạt động liên quan đến Hợp đồng hợp tác kinh doanh này;

(e) Được toàn quyền quyết định việc hợp tác với các Đối tác đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ tới Người Dùng nhằm phối hợp, liên kết sản phẩm để Người Dùng có thể sử dụng Tính Năng của Phần Mềm Anfin một cách toàn diện, thuận tiện, mang đến hiệu quả tối đa cho quá trình Hợp tác kinh doanh.

(f) Trường hợp Người Dùng chuyển tiền không đúng theo các hướng dẫn, quy trình, quy định của Anfin được công bố công khai tới Người Dùng thông qua website và/hoặc Phần mềm Anfin dẫn đến việc (1) Anfin Không thể xác định chủ thể sở hữu chuyển số tiền được chuyển và (2) Anfin không ghi nhận được số tiền được chuyển vào tài khoản Người Dùng, Người Dùng phải liên hệ với Anfin và tuân thủ chính sách kiểm tra, xử lý và/hay hoàn trả (nếu có) trong thời gian hợp lý do Anfin quy định tại từng thời điểm.

(g) Đại diện Người Dùng nhận và thực hiện việc phân chia cổ tức (nếu có) hay lãi suất (nếu có), hay các quyền lợi khác (nếu có) từ các Sản Phẩm Tài Chính.

(h) Rà soát, kiểm định và xác nhận thông tin Người Dùng, yêu cầu Người Dùng cung cấp các thông tin mà Công Ty thấy cần thiết nhằm đảm bảo Người Dùng không sử dụng Phần Mềm Anfin như một hình thức rửa tiền hoặc để ngăn ngừa các hành vi phạm pháp khác;

(i) Trừ khi có quy định cụ thể khác, Công ty có quyền thực hiện các quyền, công việc, và nghĩa vụ của mình được quy định tại Hợp Đồng này mà không cần có sự chấp thuận trước của Người Dùng.

(j) Trong quá trình khi Người Dùng tham gia Hợp Tác Kinh Doanh với Anfin và có những biểu hiện bất thường, hay khi có những sự kiện, vấn đề có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của Công Ty, bên thứ ba và/hoặc xã hội cộng đồng, Công Ty có quyền áp dụng những quyền hạn, hạn chế liên quan tới Người Dùng, Tài Khoản Người Dùng (bao gồm cả việc phong tỏa Tài Khoản Người Dùng) và thông báo tới cơ quan quản lý cần thiết, đồng thời chấm dứt Hợp đồng với Người Dùng.

(k) Việc Công Ty chưa thực hiện quyền của mình theo Hợp Đồng này sẽ không được hiểu và diễn dịch như là việc từ bỏ quyền đó. Công Ty có thể thực hiện quyền của mình tại bất kỳ thời điểm nào thích hợp sau đó.

(l) Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm phát sinh trong trường hợp Người Dùng không thực hiện các thao tác trên Hệ Thống Phần Mềm và Phần Mềm Anfin theo đúng và phù hợp với chỉ dẫn của Công Ty tại từng thời điểm được công bố trên Phần Mềm Anfin hoặc Website, hoặc thông báo vào hòm thư điện tử đã đăng ký của Người Dùng.

(m) Trong trường hợp, Người Dùng thực hiện các thao tác không đúng hoặc không phù hợp với chỉ dẫn của Công Ty, theo toàn quyền quyết định của Công Ty, các thao tác này sẽ bị (i) Công Ty từ chối hoặc (ii) Công ty thay thế bằng các thao tác mặc định khác như đã công bố trên Phần Mềm Anfin hoặc Website, hoặc thông báo vào hòm thư điện tử đã đăng ký của Người Dùng.

(n) Từ chối cung cấp mọi thông tin mà Công Ty cho rằng là bí mật kinh doanh của Công Ty, kể cả khi bí mật kinh doanh này có được sử dụng để phục vụ Hợp tác kinh doanh.

(o) Yêu cầu Người Dùng thực hiện thủ tục định danh thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng Phần Mềm Anfin theo yêu cầu của Công Ty tại từng thời điểm.

(p) Chấm dứt Hợp Đồng và xử lý tài sản của Người Dùng theo quy định chấm dứt Hợp Đồng đối với Tài Khoản Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn, (1) trường hợp Người Dùng không thực hiện thủ tục định danh Người Dùng và định danh Tài khoản Người Dùng theo yêu cầu của Công ty; (2) trường hợp Người Dùng vi phạm nghiêm trọng các điều khoản sử dụng của Anfin, đã được Anfin thông báo trước đối với hành vi vi phạm mà không tiến hành khắc phục trong thời hạn quy định của Anfin.

9.2 Nghĩa vụ của Công ty

(a) Đảm bảo tính minh bạch trong cung cấp thông tin cho Người dùng;

(b) Đảm bảo độ bảo mật và ổn định của Hệ thống phần mềm;

(c) Thực hiện việc cập nhật Hệ thống phần mềm khi cần thiết để nâng cấp chất lượng và trải nghiệm sử dụng Phần mềm Anfin của Người dùng;

(d) Định kỳ cập nhật kết quả hoạt động liên quan tới Hợp tác kinh doanh tới Người dùng theo hình thức và nội dung mà Công ty cho rằng là phù hợp nhất;

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng

10.1 Quyền của Người dùng

(a) Là người hưởng lợi từ các Sản phẩm tài chính mà mình đầu tư. Người dùng xác nhận sẽ không nhận hưởng lợi dưới hình thức khác ngoài tiền, trừ khi Công ty có đồng ý khác;

(b) Có quyền đặt lệnh bán bất kỳ Sản Phẩm Tài Chính tại bất kỳ thời điểm nào;

(c) Trong trường hợp Công ty phá sản, trong phạm vi pháp luật cho phép, Người dùng có quyền bán lại các sản phẩm tài chính và Rút tiền theo dữ liệu thống kê tài sản của Người dùng trên Phần mềm Anfin tại thời điểm gần nhất hoặc thời điểm Công ty tuyên bố phá sản.

(d) Được quyền góp vốn và rút vốn vào Hợp tác kinh doanh thông qua Phần mềm Anfin;

(e) Được cập nhật định kỳ tình trạng hoạt động liên quan tới Hợp tác kinh doanh tới Công Ty theo hình thức và nội dung mà Công ty cho rằng là phù hợp nhất;

(f) Được sử dụng các Tính năng khác trên Phần mềm Anfin nếu đáp ứng điều kiện để sử dụng các Tính năng này.

10.2 Nghĩa vụ của Người dùng

(a) Có trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của Vốn hợp tác kinh doanh của Người dùng trong mọi trường hợp, bao gồm nhưng không giới hạn việc đảm bảo rằng Người dùng không tham gia vào hoạt động rửa tiền theo pháp luật về phòng chống rửa tiền của Việt Nam và thực hiện chuyển tiền tới Tài khoản tiền kinh doanh của Công ty;

(b) Sử dụng Phần mềm Anfin của Công ty làm nơi thực hiện giao dịch và các hoạt động liên quan khác trên Phần mềm Anfin và công nhận các thao tác trên Phần mềm Anfin là thao tác hợp lệ, hợp pháp và có quyền hạn ngang với việc sử dụng giấy tờ. Người dùng công nhận sử dụng và thực hiện các thao tác trên hệ thống thay cho chữ ký bằng tay (chữ ký tươi) của Người dùng;

(c) Thực hiện các thao tác trên Phần mềm Anfin theo đúng và phù hợp với chỉ dẫn của Công ty tại từng thời điểm được công bố trên Phần mềm Anfin hoặc Website, hoặc thông báo vào hòm thư điện tử đã đăng ký của Người dùng.

(d) Xác nhận đồng ý với các điều khoản của Hợp đồng khi mở tài khoản, tại thời điểm Người dùng xác nhận đồng ý, Hợp đồng này có hiệu lực và có giá trị như bản Hợp đồng có chữ ký trực tiếp của Người dùng.

(e) Việc tham gia giao dịch Sản phẩm tài chính trên nền tảng điện tử luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi của hệ thống, của Người dùng hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Người dùng cam kết chấp nhận toàn bộ kết quả hoạt động của các Sản phẩm tài chính (cho dù có lời, hòa vốn hay phát sinh lỗ), mọi rủi ro, mất mát hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác phát sinh khi sử dụng Phần Mềm Anfin.

(f) Đảm bảo các thông tin cá nhân và các thông tin khác cung cấp trên Hệ thống phần mềm và Phần mềm Anfin là chính xác. Người dùng chịu trách nhiệm về các hậu quả phát sinh do việc cung cấp thông tin không chính xác gây ra;

(g) Bảo đảm và chịu trách nhiệm về quyền và khả năng sử dụng Tài khoản Người dùng trên Phần mềm Anfin. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hệ quả phát sinh từ việc người khác thao tác trên Tài khoản Người dùng.

(h) Ủy quyền cho Công ty thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào, và đưa ra bất kỳ và toàn bộ quyết định nào liên quan đến việc tìm kiếm, đàm phán, giao kết, thi hành các hợp đồng, cam kết và/hoặc thỏa thuận cần thiết hoặc phù hợp cho việc thực hiện Hợp tác kinh doanh. Điều khoản này có tính chất như một văn bản ủy quyền của Người dùng.

(j) Không thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra, hoặc có nguy cơ gây ra, bất kỳ sự can thiệp, cản trở hoặc hạn chế nào đối với hoạt động Hợp tác kinh doanh.

(j) Thực hiện bất kỳ và toàn bộ nghĩa vụ của Người dùng, cũng như hợp tác để Công ty có thể thực hiện bất kỳ và toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty, phát sinh từ Hợp đồng này một cách thiện chí và trung thực nhằm đạt được mục đích của việc giao kết Hợp đồng và Hợp tác kinh doanh.

(k) Đã đọc và hiểu một cách cẩn trọng và rõ ràng, cũng như đồng ý và chịu ràng buộc bởi bất kỳ và toàn bộ các điều khoản của Hợp đồng này và Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng.

(l) Không được chuyển nhượng, chuyển giao bất kỳ quyền hay nghĩa vụ hay Sản Phẩm Tài Chính nào của mình tại Hợp đồng này cho bất kỳ bên nào khác ngoài Công ty.

(m) Thường xuyên kiểm tra các thông báo của Công ty để bảo đảm cập nhật với những bổ sung, thay đổi nội dung Hợp đồng này và/hoặc mọi quy định, thỏa thuận, văn bản khác. Sau 24 giờ kể từ khi thông báo chính thức tại Phần mềm Anfin về việc những bổ sung, thay đổi nội dung Hợp đồng này và/hoặc mọi quy định, thỏa thuận, văn bản khác, Người dùng vẫn tiếp tục sử dụng Phần mềm Anfin thì được hiểu rằng Người dùng đã đồng ý với những thay đổi trên.

(n) Thường xuyên kiểm tra, đọc và hiểu các thông tin, nội dung, và thao tác liên quan đến Hợp tác kinh doanh tại mọi thời điểm được công bố trên Phần mềm Anfin hoặc Website, hoặc thông báo vào hòm thư điện tử đã đăng ký của Người dùng. 

(o) Thực hiện thủ tục định danh thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng Phần mềm Anfin theo yêu cầu của Công ty tại từng thời điểm.

(p) Người dùng chịu trách nhiệm cá nhân cao nhất trong việc thực hiện quy định của Hợp đồng này. Việc mất khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng này của Người dùng vì bất kỳ lý do gì và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không làm giảm trừ nghĩa vụ của Người dùng trong việc thực hiện quy định của Hợp đồng này.

Điều 11. Chấm dứt hợp đồng

11.1 Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

(a) Khi Công ty từ chối tham gia Hợp Tác Kinh Doanh theo điểm c, Khoản 1 Điều 9 Hợp đồng này;

(b) Khi Người dùng không tuân thủ/ vi phạm các quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng dẫn đến bị xoá, vô hiệu, thu hồi Tài khoản Người dùng.

(c) Khi Tài khoản Người dùng không hoạt động hoặc không có tiền hay tài sản trong khoảng thời gian lớn hơn Thời gian ngủ đông, Công ty có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) đơn phương chấm dứt Hợp đồng này.

(d) Khi Công ty chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

e) Công ty có quyền, nhưng không có nghĩa vụ, chấm dứt Hợp đồng này khi có Sự Kiện Bất Khả Kháng.

(f) Khi Người dùng có yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng và hoàn thành các nghĩa vụ theo Hợp đồng này.

(g) Theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 9 Hợp đồng này.

(h) Theo các trường hợp khác do pháp luật quy định và cho phép.

11.2 Quyền lợi và Nghĩa vụ Người dùng trong trường hợp chấm dứt hợp đồng

(a) Trường hợp hợp đồng chấm dứt theo điểm b, c và d Khoản 1 Điều 11 của Hợp đồng này thì số tiền của Người dùng có trong tài khoản công ty sẽ được hoàn trả tới Tài khoản ngân hàng của Người dùng đã đăng ký tại hệ thống Công ty sau khi trừ các khoản phát sinh.

(b) Trong các trường hợp khác khi Hợp đồng chấm dứt, giá trị tài sản thể hiện trong Tài khoản Người dùng mà Người dùng được hưởng lợi sẽ được Công ty toàn quyền quyết định quy đổi ra tiền theo các phương thức sau nhưng vẫn cam kết đảm bảo phần lợi ích Người dùng được thừa hưởng hợp pháp: (i) dựa trên giá trị ròng của Sản phẩm tài chính được xác định tại Phần mềm Anfin vào thời điểm chấm dứt, hoặc (ii) bán hoặc bù trừ Sản phẩm tài chính cho một bên thứ ba khác, hoặc (iii) các phương thức phù hợp và công bằng khác do Công ty quyết định.

(c) Trong mọi trường hợp khi Hợp đồng chấm dứt thì giá trị tài sản trong Tài khoản Người dùng chỉ được hoàn trả lại cho Người dùng sau khi đã được khấu trừ phù hợp để bảo đảm xử lý các hệ quả, bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm hoặc để bù trừ cho các nghĩa vụ tài chính của Người dùng với Công ty, hoặc theo quyết định bởi Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(d) Các quyền và nghĩa vụ giữa Người dùng và Đối tác (nếu có) được hỗ trợ tiếp cận trên Phần mềm Anfin sẽ được duy trì, chấm dứt, thay đổi theo thoả thuận giữa Người dùng và Đối tác.

11.3 Ngay trước hoặc sau khi Hợp đồng bị chấm dứt vì bất kỳ lý do nào, Công ty có quyền tạm khóa, khóa, hoặc xóa Tài khoản Người dùng sau khi thông báo tới Người dùng.

11.4 Trừ trường hợp có quy định khác trong Hợp đồng này, Anfin sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào khác đối với Người dùng khi Hợp đồng chấm dứt.

Điều 12. Chữ ký điện tử

12.1 Khi Người dùng đăng ký tài khoản và ấn vào một trong các nút “Đăng ký”, “Tôi đồng ý “Đăng ký bằng số điện thoại” hoặc bất kỳ việc đăng ký hay chấp thuận tham gia Hợp Tác Kinh Doanh hoặc sử dụng Tính năng Anfin theo một cách tương tự, Người dùng đã đồng ý về tính hợp pháp của Hợp đồng hợp tác kinh doanh này và hành động trên đã xác định tính pháp lý của giao kết hợp đồng giữa Người dùng và Công ty.

12.2 Khi Công ty xác nhận việc đăng ký tài khoản Người dùng, Công ty xác nhận tính pháp lý của giao kết hợp đồng giữa Người dùng và Công ty tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh này.

Điều 13. Liên lạc

13.1 Trong quá trình Hợp tác kinh doanh và thực hiện các thao tác tích lũy trên hệ thống, nếu có gặp bất kỳ sự cố hoặc cần tư vấn hỗ trợ, Người dùng tìm câu trả lời cho vấn đề của mình trong mục Các câu hỏi thường gặp. Nếu không tìm được câu hỏi và câu trả lời phù hợp, Người dùng có thể gửi yêu cầu vào địa chỉ email của Công ty hoặc điền thông tin vào Form hỗ trợ để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc.

13.2 Công ty sẽ liên lạc với Người dùng thông qua địa chỉ email hoặc thông qua các phương thức liên lạc phù hợp trong trường hợp cần thiết.

Điều 14. Các cam kết khác của Người dùng

14.1 Người dùng đồng ý rằng việc truy cập vào Phần mềm Anfin có thể bị hạn chế hoặc không khả dụng theo thời gian, bao gồm do bảo trì hoặc cải tiến hệ thống, nhu cầu sử dụng, trục trặc phần mềm hoặc phần cứng hoặc xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Công ty (bao gồm lỗi của nhà điều hành, khối lượng thị trường và sự biến động, sự cố về điện, sự cố thiết bị, sự cố liên lạc, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, hành động khủng bố và chiến tranh).

14.2 Người dùng đồng ý rằng Công ty không bảo đảm rằng Phần mềm Anfin sẽ luôn có sẵn hoặc tại bất kỳ thời điểm cụ thể nào hoặc việc truy cập sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn.

14.3 Người dùng đồng ý rằng Công ty không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào (bao gồm tổn thất, mất cơ hội, lợi nhuận bị mất và chi phí cho Tính năng thay thế) liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng, gián đoạn hoặc gián đoạn trong việc thiếu quyền truy cập hoặc hoạt động của hoặc phát sinh liên quan đến Phần mềm Anfin.

14.4 Người dùng thừa nhận rằng sẽ thực hiện đúng hướng dẫn thanh toán của của Công ty. Người dùng thừa nhận rằng thông tin nhận dạng không khớp, không chính xác hoặc không đầy đủ về Nguồn tiền của Người dùng như theo hướng dẫn thanh toán của Công ty có thể dẫn đến việc chuyển khoản Người dùng bị từ chối và không được ghi nhận số dư có trên tài khoản của Người dùng tại Phần mềm Anfin. Ngoài ra trong trường hợp Người dùng chuyển khoản với nội dung không chính xác dẫn đến Hệ thống phần mềm ghi nhận số tiền được chuyển đến Tài khoản tiền kinh doanh vào tài khoản của Người dùng khác, thì Công ty không chịu trách nhiệm trong việc thu hồi khoản tiền đã chuyển nhầm cho Người dùng khác.

14.5 Người dùng đồng ý rằng, trong trường hợp gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho Công ty, Người dùng sẽ bồi thường, bồi hoàn các chi phí phát sinh từ và/hoặc liên quan đến thiệt hại đã gây ra cho Công ty.

14.6 Công ty có thể cấn trừ khoản phạt, khoản bồi thường, bồi hoàn, phần tài sản bị phân bổ thừa, phân bổ nhầm vào Vốn hợp tác kinh doanh của Người dùng. Hoạt động này bao gồm việc tạm khóa, khóa tài khoản Người dùng để truy thu những khoản phát sinh nêu trên.

14.7 Người dùng hiểu, xác nhận và đồng ý rằng các thao tác của mình trên Phần mềm Anfin có thể cần một thời gian hợp lý và phù hợp để được tiến hành theo quy định pháp luật, theo các xử lý nội bộ của Công ty. Và do đó, Người dùng chấp nhận các thông tin, nội dung, giá, phí thay đổi (nếu có) kể từ lúc Người dùng thực hiện thao tác, cho đến lúc thao tác được tiến hành.

14.8 Người dùng cho phép Công ty thu thập, sử dụng, phân tích, chuyển giao cho bên thứ ba là Đối tác của Anfin Thông tin cá nhân của Người dùng nhằm mục đích phát triển các sản phẩm, Tính năng phục vụ cho lợi ích của Người dùng.

14.9 Người dùng hiểu rằng trong quá trình hợp tác kinh doanh, Công ty sẽ thường xuyên cập nhật cho Người dùng những thông tin liên quan đến Tài khoản Người dùng, Sản phẩm tài chính thông qua Phần mềm Anfin cũng như gửi email, tin nhắn hoặc cuộc gọi để giải đáp thắc mắc, chăm sóc khách hàng, quảng bá sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo lợi ích tối đa cho Người dùng. Vậy nên, tại đây Người dùng cam kết đồng ý nhận những thông báo, email, tin nhắn, cuộc gọi...(“Thông báo”) từ Anfin và sẽ không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại nào tới Công ty liên quan đến việc gửi, nhận Thông báo.

14.10 Người dùng hiểu và đồng ý rằng mối quan hệ giữa Người dùng và Anfin không phải là việc Anfin cung cấp dịch vụ hay nghiệp vụ nhận ủy thác đầu tư mà chỉ đơn thuần là mối quan hệ hợp tác kinh doanh.

14.11 Người dùng hiểu và nhận thức rõ Phần mềm Anfin là tài sản do Công ty đóng góp trong quá trình Hợp tác kinh doanh, tuy nhiên nội dung này không hạn chế việc Công ty có toàn quyền sử dụng Phần mềm để kinh doanh hoặc hỗ trợ Người dùng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ của Đối tác là các doanh nghiệp được cung cấp sản phẩm, dịch vụ hợp pháp theo pháp luật hiện hành theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng đăng tải trên Website chính thức của Công ty. Việc lựa chọn, sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc giao kết các thoả thuận, hợp đồng với Đối tác trên Phần mềm Anfin do Người dùng tự chịu trách nhiệm và loại trừ cho Công ty mọi kiện cáo, trách nhiệm liên quan tới giao dịch song phương của Người dùng và Đối tác.

14.12 Người dùng hiểu và nhận thức rõ việc thực hiện Hợp đồng này sẽ được gắn liền với việc Người dùng tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng.

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

15.1 Nếu có bất kỳ vấn đề khiếu nại, tranh chấp phát sinh thì các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc, giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, hợp tác, các Bên cùng có lợi. Trước tiên, các bên sẽ tự thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh chấp. Nếu các Bên không thể tự thương lượng, hòa giải để giải quyết tranh chấp thì sẽ mời bên thứ ba là hòa giải viên thương mại hoặc luật sư để hòa giải tranh chấp phát sinh.

15.2 Trong trường hợp các Bên trong tranh chấp không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng hòa giải trong vòng 90 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì một Bên trong tranh chấp có thể đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (“VIAC”) để giải quyết theo các quy tắc của VIAC có hiệu lực vào thời điểm đề nghị giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (“Quy tắc của VIAC”). Nơi giải quyết tranh chấp bằng trọng tài là Hồ Chí Minh. Thủ tục trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Việt. Số lượng trọng tài sẽ là 3 (ba) được chỉ định theo Quy tắc của VIAC. Quyết định của trọng tài sẽ là chung thẩm ràng buộc các Bên liên quan và các chi phí liên quan đến trọng tài (bao gồm chi phí thanh toán cho luật sư) sẽ do bên thua chịu.

Điều 16. Hiệu lực hợp đồng

16.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm Người dùng xác nhận đồng ý với các Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng khi mở Tài khoản Người dùng, và tự động thanh lý khi Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 11.

16.2 Người dùng đồng ý rằng bằng việc giữ lại tài khoản của Anfin mà không có sự phản đối sau thời gian Công ty đăng tải bản Hợp đồng mới trên website là đồng nghĩa với việc Người dùng đã đồng ý và chấp nhận mọi điều khoản, điều kiện thay đổi của Hợp đồng.

16.3 Không có điều khoản nào trong Hợp đồng này được coi là từ bỏ hoặc sửa đổi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

16.4 Trong trường hợp Công ty có những thay đổi về điều khoản, điều kiện của Hợp đồng thì Công ty có trách nhiệm đăng tải những nội dung thay đổi này và toàn bộ nội dung hợp đồng mới trên Website, đồng thời thông báo cho Người dùng biết bằng email hoặc đăng thông báo trên Phần mềm Anfin ít nhất trước 03 (ba) ngày kể từ thời điểm các điều khoản, điều kiện mới của Hợp đồng được áp dụng. Trong trường hợp Người dùng không đồng ý với những sửa đổi này thì phải lập tức thông báo cho Công ty, nếu Người dùng không thông báo về nội dung không đồng ý hoặc tiếp tục sử dụng Phần mềm Anfin mặc nhiên đồng nghĩa với việc Người dùng đã đồng ý với các sửa đổi.

16.5 Hợp đồng này là một phần không tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng được đăng tải tại Trang chủ của Công ty.

16.6 Mọi nội dung, thông tin, thông báo, công bố được đăng tải trên Phần mềm Anfin¸ hoặc tới địa chỉ email của Người dùng có liên quan tới quyền và nghĩa vụ của các Bên mà Người dùng không phản đối và vẫn tiếp tục tham gia Hợp tác kinh doanh hoặc sử dụng Phần mềm Anfin tại mọi thời điểm được coi là một bộ phận của Hợp đồng này.

16.7 Tất cả các phụ lục đính kèm sẽ cấu thành một bộ phận không tách rời của Hợp đồng này, có hiệu lực và được thi hành như Hợp đồng này.

16.8 Nếu có bất kỳ điều khoản hoặc phần điều khoản nào trong Hợp đồng này bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện, các điều khoản và phần điều khoản khác trong Hợp đồng vẫn giữ nguyên hiệu lực.

 

Công ty TNHH Anfin

Tên:

  Chức vụ: Ông/Bà ……….

Tên: