<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=3257513757820642&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
HỢP ĐỒNG KIÊM GIẤY ĐỀ NGHỊ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH HÀNG HOÁ và BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NHẬN BIẾT RỦI RO

123456